JoeShymanski-1.jpg
U.S. Capitol 1
from 15.00
JoeShymanski-2.jpg
U.S. Capitol 2
from 15.00
JoeShymanski-3.jpg
Washington Monument 3
from 15.00
JoeShymanski-4.jpg
Freedom U.S. Capitol 4
from 15.00
JoeShymanski-5.jpg
U.S. Capitol 5
from 15.00
JoeShymanski-6.jpg
Capitol Moon 6
from 15.00
JoeShymanski-7.jpg
Capitol Lightning 7
from 15.00
JoeShymanski-8.jpg
Snowy Capitol 8
from 15.00
JoeShymanski-9.jpg
Monuments Align 9
from 15.00
JoeShymanski-10.jpg
Snowy Capitol 10
from 15.00
JoeShymanski-11.jpg
Capitol Lights 11
from 15.00
JoeShymanski-12.jpg
Capitol B&W 12
from 15.00
JoeShymanski-13.jpg
Capitol B&W-2 13
from 15.00
JoeShymanski-14.jpg
Capitol Yellow Tulips 14
from 15.00
JoeShymanski-15.jpg
Capitol Red Tulips 15
from 15.00
JoeShymanski-16.jpg
Capitol Yellow Tulips-2 16
from 15.00
JoeShymanski-17.jpg
Capitol Red Tulips-2 17
from 15.00
JoeShymanski-18.jpg
Capitol Bloom 18
from 15.00
JoeShymanski-19.jpg
Capitol Cherry Blossom 19
from 15.00
JoeShymanski-20.jpg
Capitol Cherry Blossom-2 20
from 15.00
JoeShymanski-21.jpg
Capitol Cherry Blossom-3 21
from 15.00
JoeShymanski-22.jpg
Capitol Cherry Blossom-4 22
from 15.00
JoeShymanski-23.jpg
Freedom Moon 23
from 15.00
JoeShymanski-24.jpg
Capitol Monuments 24
from 15.00
JoeShymanski-25.jpg
Capitol Monuments-2 25
from 15.00
JoeShymanski-26.jpg
Capitol Sunset 26
from 15.00
JoeShymanski-27.jpg
Black & White 27
from 15.00
JoeShymanski-28.jpg
Capitol Clouds 28
from 15.00
JoeShymanski-29.jpg
Capitol Clouds-2 29
from 15.00
JoeShymanski-30.jpg
Freedom Shadow 30
from 15.00
JoeShymanski-31.jpg
Freedom Shadow-2 31
from 15.00
JoeShymanski-33.jpg
Freedom Shadow-4 33
from 15.00
JoeShymanski-34.jpg
Capitol Flags 34
from 15.00
JoeShymanski-35.jpg
Capitol Clouds 2-35
from 15.00
JoeShymanski-36.jpg
Capitol Night 36
from 15.00
JoeShymanski-37.jpg
Rotunda 37
from 15.00
JoeShymanski-38.jpg
Capitol B&W 38
from 15.00
JoeShymanski-39.jpg
Capitol Flag 39
from 15.00
JoeShymanski-40.jpg
Capitol In Session 40
from 15.00
JoeShymanski-41.jpg
Capitol Moon-2 41
from 15.00
JoeShymanski-42.jpg
Capitol Moon-3 42
from 15.00
JoeShymanski-43.jpg
Capitol 43
from 15.00
JoeShymanski-44.jpg
Snowy Capitol 44
from 15.00
JoeShymanski-45.jpg
Capitol Street Light 45
from 15.00
JoeShymanski-46.jpg
Capitol Dome 46
from 15.00
JoeShymanski-47.jpg
Snowman 47
from 15.00
JoeShymanski-48.jpg
Capitol View 48
from 15.00
JoeShymanski-49.jpg
Tulip View View 49
from 15.00
JoeShymanski-50.jpg
Capitol View 50
from 15.00
JoeShymanski-51.jpg
Snowy Capitol 51
from 15.00
JoeShymanski-52.jpg
Capitol Night 52
from 15.00
JoeShymanski-53.jpg
Capitol Beauty 53
from 15.00
JoeShymanski-54.jpg
Capitol Beauty-2 54
from 15.00
JoeShymanski-55.jpg
Capitol Beauty-3 55
from 15.00
JoeShymanski-56.jpg
Capitol Beauty-4 56
from 15.00
JoeShymanski-57.jpg
Snowy Capitol View 57
from 15.00
JoeShymanski-58.jpg
Capitol View-2 58
from 15.00
JoeShymanski-59.jpg
Capitol through Window 59
from 15.00
JoeShymanski-61.jpg
Capitol Tree-2 61
from 15.00
JoeShymanski-62.jpg
Flags Capitol 62
from 15.00
JoeShymanski-63.jpg
Monuments at Night 63
from 15.00
JoeShymanski-65.jpg
The White House 65
from 15.00
JoeShymanski-67.jpg
Iwo Jima Memorial 67
from 15.00
JoeShymanski-68.jpg
Flag 68
from 15.00
JoeShymanski-69.jpg
Iwo Jima Memorial-2 69
from 15.00
JoeShymanski-70.jpg
Iwo Jima Memorial-3 70
from 15.00
JoeShymanski-71.jpg
Iwo Jima Memorial-4 71
from 15.00
JoeShymanski-72.jpg
Iwo Jima Memorial B&W 72
from 15.00
JoeShymanski-73.jpg
Iwo Jima Memorial B&W-2 73
from 15.00
JoeShymanski-74.jpg
Iwo Jima Memorial B&W-3 74
from 15.00
JoeShymanski-75.jpg
Iwo Jima Memorial B&W-4 75
from 15.00
JoeShymanski-76.jpg
Iwo Jima Memorial-5 76
from 15.00
JoeShymanski-77.jpg
Iwo Jima Memorial-6 77
from 15.00
JoeShymanski-78.jpg
Iwo Jima Memorial-7 78
from 15.00
JoeShymanski-79.jpg
Ducks at the Lincoln Memorial 79
from 15.00
JoeShymanski-80.jpg
Lincoln Memorial 80
from 15.00
JoeShymanski-81.jpg
Lincoln Memorial-2 81
from 15.00
JoeShymanski-82.jpg
Lincoln Memorial at Night 82
from 15.00
JoeShymanski-83.jpg
Lincoln Memorial at Night-2 83
from 15.00
JoeShymanski-86.jpg
Lincoln Memorial Hands 86
from 15.00
JoeShymanski-87.jpg
Lincoln Memorial Hands-2 87
from 15.00
JoeShymanski-88.jpg
Lincoln Memorial Hands-3 88
from 15.00
JoeShymanski-84.jpg
Lincoln Memorial View 84
from 15.00
JoeShymanski-85.jpg
Fireworks over Lincoln Memorial 85
from 15.00
JoeShymanski-89.jpg
Lincoln Memorial-3 89
from 15.00
JoeShymanski-90.jpg
Skiing Lincoln Memorial 90
from 15.00
JoeShymanski-91.jpg
Snow at the Lincoln Memorial 91
from 15.00
JoeShymanski-93.jpg
Lincoln Memorial-5 93
from 15.00
JoeShymanski-94.jpg
Lincoln Memorial-6 94
from 15.00
JoeShymanski-95.jpg
Lincoln Memorial-7 95
from 15.00
JoeShymanski-102.jpg
Washington Monument Flag 102
from 15.00
JoeShymanski-101.jpg
Washington Monument Flag -2 101
from 15.00
JoeShymanski-103.jpg
Washington Monument 103
from 15.00
JoeShymanski-104.jpg
Monument 104
from 15.00
JoeShymanski-105.jpg
Washington Monument Flags 105
from 15.00
JoeShymanski-106.jpg
Washington Monument 106
from 15.00
JoeShymanski-107.jpg
Flowers Washington Monument 107
from 15.00
JoeShymanski-108.jpg
Flowers Washington Monument 108
from 15.00
JoeShymanski-109.jpg
Nighttime Washington Monument 109
from 15.00
JoeShymanski-110.jpg
Washington Monument 110
from 15.00
JoeShymanski-111.jpg
Washington Monument 111
from 15.00
JoeShymanski-112.jpg
Washington Monument 112
from 15.00
JoeShymanski-113.jpg
Washington Monument 113
from 15.00
JoeShymanski-114.jpg
Washington Monument 114
from 15.00
JoeShymanski-115.jpg
Washington Monument 115
from 15.00
JoeShymanski-116.jpg
Cherry Blossoms Washington Monument 116
from 15.00
JoeShymanski-117.jpg
Cherry Blossoms Washington Monument 117
from 15.00
JoeShymanski-118.jpg
Cherry Blossoms Washington Monument 118
from 15.00
JoeShymanski-119.jpg
Flag at the Washington Monument 119
from 15.00
JoeShymanski-120.jpg
Washington Monument 120
from 15.00
JoeShymanski-121.jpg
Jefferson Memorial 121
from 15.00
JoeShymanski-122.jpg
Jefferson Memorial 122
from 15.00
JoeShymanski-123.jpg
Jefferson Memorial 123
from 15.00
JoeShymanski-124.jpg
Jefferson Memorial 124
from 15.00
JoeShymanski-125.jpg
Jefferson Memorial 125
from 15.00
JoeShymanski-126.jpg
Jefferson Memorial 126
from 15.00
JoeShymanski-127.jpg
Jefferson Memorial 127
from 15.00
JoeShymanski-128.jpg
Jefferson Memorial 128
from 15.00
JoeShymanski-129.jpg
Jefferson Memorial 129
from 15.00
JoeShymanski-130.jpg
Jefferson Memorial 130
from 15.00
JoeShymanski-131.jpg
Jefferson Memorial 131
from 15.00
JoeShymanski-132.jpg
Jefferson Memorial 132
from 15.00
JoeShymanski-133.jpg
Jefferson Memorial 133
from 15.00
JoeShymanski-134.jpg
Jefferson Memorial 134
from 15.00
JoeShymanski-135.jpg
Jefferson Memorial 135
from 15.00
JoeShymanski-136.jpg
Cherry Blossoms Jefferson Memorial 136
from 15.00
JoeShymanski-137.jpg
Cherry Blossoms Jefferson Memorial 137
from 15.00
JoeShymanski-138.jpg
Cherry Blossoms Jefferson Memorial 138
from 15.00
JoeShymanski-139.jpg
Cherry Blossoms Jefferson Memorial 124
from 15.00
JoeShymanski-140.jpg
Cherry Blossoms Jefferson Memorial 140
from 15.00
JoeShymanski-141.jpg
Cherry Blossoms 141
from 15.00
JoeShymanski-142.jpg
Around the City B&W 142
from 15.00
JoeShymanski-143.jpg
Around the City 143
from 15.00
JoeShymanski-144.jpg
Around the City 144
from 15.00
JoeShymanski-145.jpg
Around the City B&W 145
from 15.00
JoeShymanski-146.jpg
Vietnam Memorial 146
from 15.00
JoeShymanski-225(1).jpg
Obama 225
from 15.00
JoeShymanski-241.jpg
Bus Stop 241
from 15.00